تشکیل جلسه شورای اخلاق دانشکده بهداشت

تشکیل جلسه شورای اخلاق دانشکده بهداشت


تشکیل جلسه شورای اخلاق دانشکده بهداشت  با حضور اعضاء شورای اخلاق و حضور سرکار خانم دکتر ظفرنیا در تاریخ 98/11/29 ساعت 11 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید 


1398/12/10
171