گزارش گوشه ای از فعالیت های تیم بهداشت محیط مرکز بهداشت بم در روستاها

گزارش گوشه ای از فعالیت های تیم بهداشت محیط مرکز بهداشت بم در روستاها


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : همزمان با آغازطرح پیشگیری از شیوع کرونا ویروس تیم بهداشت محیط این مرکز همزمان با شروع فعالیتها در سطح شهر فعالیت های خود را در روستاها نیز با نظارت کارشناس بهداشت محیط منطقه و با همکاری و همت نیروهای بسیجی و بعضا نیروهای خودجوش مردمی با همکاری دهیاری و شورا آغاز نمود 

این گزارش تصویری گوشه ای از این فعالیتها می باشد که شامل :

گندزدایی اماکن عمومی و مسیرهای پرتردد مانند پارکها - بانک و عابر بانکها - مغازه ها

تشدید نظارت بر صنوف مواد غذایی - نانوایی و قصابی 

نصب روشویی در نانوایی ها که با همت و همکاری اداره غله و متصدیان نانوایی صورت گرفت

نصب بنرهای آموزشی در مسیرها و مکانهای پرتردد و ضروری

 


1399/01/05
55