بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های جاده ای اورژانس ۱۱۵

بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های جاده ای اورژانس ۱۱۵

تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های جاده ای اورژانس ۱۱۵ بازدید کردند.


 مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی و جعفری مسئول آموزش فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی بم از پایگاه های جاده ای اورژانس۱۱۵ بازدید کردند . در حاشیه این بازدید از عملکرد مدافعین امنیت سلامت تقدیر و قدردانی بعمل آمد.


1399/01/05
40