بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال

بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال

 جانشین مسئول اداره بازرسی و  مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال بازدید کردند.


مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی و جعفری مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم‌پژشکی بم از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال بازدید و از عوامل حاضر در این گیت  تشکر کردند، در حاشیه این بازدید مشکلات موجود در گیت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.


1399/01/05
72