نظارت بر دفن اجساد مبتلا و مشکوک به کرونا ویروس توسط کارشناس بهداشت محیط

نظارت بر دفن اجساد مبتلا و مشکوک به کرونا ویروس توسط کارشناس بهداشت محیط


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : در پی شیوع بیماری کوید 19 و فعالیت های بی وقفه ی تیم بهداشت محیط ، نظارت بر چگونگی دفن اجسادمبتلا و مشکوک به این بیماری طبق پروتکل رسیده از وزارتخانه یکی دیگر از فعالیتهای این تیم میباشد.


1399/01/06
125