آموزش مجازی جهت مهار ویروس کرونا

آموزش مجازی جهت مهار ویروس کرونا

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با هدف آموزش همگانی مهار کووید۱۹ اقدام به اختصاص بخشی از سامانه موکس کشوری آرمان با محتوای الکترونیکی کرده است.


دانشگاه علوم پزشکی مجازی باعنایت به رسالت اصلی خویش و با هدف آموزش همگانی برای مهار ویروس کرونا اقدام به اختصاص بخشی از سامانه موکس کشوری آرمان با محتوای الکترونیکی شامل فیلم،کلیپ ،پوستر،راهنما ها و... در زمینه کووید 19 نموده ،که به نشانی : http://arman.vums.ac.ir/corona  قابل دسترسی برای همگان است.


1399/01/13
545