اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی

 نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی بازدید کردند.

ادامه خبر
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های سطح شهر بم

 نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های سطح شهر بم بازدید کردند.

ادامه خبر
پلمپ 4 باب قهوه خانه در بازرسی های تیم بازرسی دانشگاه

ادامه خبر
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از کلینیک های سطح شهر بم

نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه به منظور بررسی پروتکل های بهداشتی  از کلینیک های سطح شهر بم بازدید کردند.

ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور

 جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور بازدید کردند.

ادامه خبر
بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف

تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها بازدیدکردند و قهوه خانه های متخلف پلمپ گردید.

ادامه خبر