اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شب های قدر از مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات بازدید کردند. 

ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه ضمن نظارت بر اجرای پروتکل  بهداشتی، شکایات مردمی  و گزارشات مربوط به نگهداری ضایعات را پیگیری کردند.  

ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه

 در راستای مبارزه با ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های عرضه مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها نظارت بعمل آمد.

ادامه خبر
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی  بازدید کردند.

ادامه خبر
نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم  جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا  از عطاری های سطح شهر بم بازدید کردند.

ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در فروشگاههای عرضه موادغذایی، رستوران ها و نانوایی های شهرستان ریگان بازدید و نظارت کردند.

ادامه خبر