اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


عید سعید فطر مبارک باد"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
روز جهانی قدس گرمی باد.

ادامه خبر
موفقیت "معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
جلسه تعیین اولویت های پژوهشی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
جلسه بررسی موضوعات حراست حوزه پردیس خلیج فارس دانشگاه"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
شش مقاله دانشگاه علوم پزشکی بم جزء یک درصد مقالات پر استناد دنیا قرار گرفت (کسب موفقیتی دیگر در معاونت تحقیقات و فن آوری )

شش مقاله دانشگاه علوم پزشکی بم جزء یک درصد مقالات پر استناد دنیا قرار گرفت (کسب موفقیتی دیگر در معاونت تحقیقات و فن آوری)

ادامه خبر