لیست آدرسهای سازمانی واحد های دانشگاهآدرس معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم:
تاریخ به روز رسانی 98/6/3
بم- ارگ جدید - معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم
شماره تلفن: 1120-4434-034
شماره نمابر: 0847-4434-034
وب سایت: www.mubam.ac.ir
پست الکترونیک: resarch@mubam.ac.ir