دانشگاه علوم پزشکی بمتحقیقات و فن آوري

فریبا برهانی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی:دانشیار
034-4425-2532