دانشگاه علوم پزشکی بمتحقیقات و فن آوري

سجاد خسروی
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی:استادیار
034-4425-2532
رزومه: