دانشگاه علوم پزشکی بم درمان

نام مدیر
مدرک و رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تلفن ثابت
پست الکترونیک