دانشگاه علوم پزشکی بمفرهنگي و دانشجويي

محمد غضنفرآبادی
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری- گرایش داخلی جراحی.
مرتبه علمی:مربی
034-44219238
رزومه: