دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده بهداشت

محمدجواد اکبریان
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی
مرتبه علمی:استادیار