دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

شرح وظایف مدیر


1- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی بیمارستان برای دستیابی به جایگاه مناسب پژوهشی

 

2- توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در زمینه فعالیتهای پژوهشی

 

3- استفاده از توان پژوهشی درون بخشی و توسعه ارتباطات بین بخشی با نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه

 

4- رهبری پژوهشی و سوقدادن طرحنامههای پژوهشی به سمت حل مشکلات درمانی و بهداشتی مردم

 

5- ایجاد انگیزه و رغبت عمومی در توجه به موضوعات پژوهشی و توسعه فعالیتها و اقدامات پژوهشی

 

6- هماهنگی با معاونت محترم آموزشی، معاونت محترم درمان، مدیریت محترم پرستاری و سایر بخشهای بخشهای بیمارستان برای کاربردیکردن پژوهش

 

7- کمک به دستیابی و اجرای راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات، استفاده بهینه از منابع و کاهش از دست رفتن منابع مالی بیمارستان با اجرای طرحهای پژوهشی

 

8- کمک به کاهش خطاها، تأمین ایمنی بیمار، رعایت حقوق و افزایش رضایتمندی بیماران و اخلاق پزشکی از طریق بررسیهای پژوهشی

 

9- کمک به یافتن راهها و بهبود روشهای آموزش و ارزشیابی بالینی برای ارتقای کیفیت آموزش

 

10- تلاش در تجهیز کتابخانه بیمارستان، بهبود خدمات اینترنت و دسترسی علاقمندان به منابع مورد نیاز در امر پژوهش

 

1398/05/07