دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

شرح وظایف کلی واحد


 

• ارتقاء دانش ومهارت پژوهش

• تربیت نیروی انسانی تحقیق

• ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی

• ارتقاء سلامت جامعه با استفاده از پژوهشهای کاربردی

• افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه مشکلات بالینی

• آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش

• آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی

 

1398/05/22