دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

برنامه های استراتژیک


برنامه استراتژیک معاون پژوهشی بیمارستان پاستور سال 1398

 

1-ارتقاء زیر ساختهای معاونت پژوهشی بیمارستان 

2-ایجاد و ارتقا  مرکز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

3- فراهم آوردن تهسیلات مورد نیازدر پژوهش بالینی

4- تشویق وترغیب پژوهش های بالینی در دانشجویان ، کارمندان واعضای هیت علمی

5- مجهز کردن کتابخانه بیمارستان

6- توانمند سازی اعضایی هیت علمی ، دانشجویان وکارمندان  

7- ارتقا کیفیت طرح های تخصصی بالینی با توجه به مشکلات ارائه شده در کمیته ها

8-اطلاع رسانی نتایج تحقیقات به جامع ذیربط

 

1398/04/31