دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

تاریخچه تصدی


 

اقای دکتر امیر رضا صالحی مورخ 7/11/97 به عنوان رییس مرکز آموزشی درمان پاستور  منصوب شدند .

 

1398/11/28