دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

تماس با ما


آدرس ایمیل : bampastor@yahoo.com

شماره تماس : 44319404  داخلی 1004

1398/11/21