دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

مدیر داخلی


 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسمعیلی کرمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

1399/07/13