دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

مدیر داخلی


نام و نام خانوادگی: علی قطبی نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (امور اجرایی سلامت)

 

 

1398/11/27