دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

محمدعلی رضایی
دکترای سلامت در حوادث و بلایا
مرتبه علمی:استادیار
034-44216170
رزومه: