دانشگاه علوم پزشکی بمتحقیقات و فن آوري

قاسم سرگزی
دکتری فناوری نانو نانو متریال
مرتبه علمی:استادیار
034-44219074
رزومه: