دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

شرح وظایف کلی واحد


زمان برگزاری جلسه شورای پژوهشی هر هفته سه شنبه ها ساعت 13 

ساختار و وظایف شوراي پژوهشي 

 شوراي پژوهشي

شورایی است که به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

 

اعضاء شوراي پژوهشي

 

متشکل از رئیس ، معاونین پژوهشي و آموزشی، مابقی از اعضا یهيئت علمي از گروه هاي مختلف آموزشي می باشند که دارای فعاليتهاي پژوهشي ارزنده بوده و به عضويت اين شورا در مي آيند.

 وظایف شوراي پژوهشي

 •  تدوين برنامه راهبردي و سياست‌هاي پژوهشي دانشكده
 •  تهيه، تدوين و بازنگری آئين نامه هاي مختلف پژوهشي
 •  اصلاح قوانين و مقررات در راستای به کار گیری سیاست های تشویقی به منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق براي اعضا هیأت علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشي
 • تصویب نهایی اولویت های پژوهشي پیشنهادی توسط گروههای اموزشی
 • بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده ازسوی شوراي پژوهشی يا معاون پژوهشي دانشگاه
 • فراهم کردن زمینه اجراي مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه و مديريت‌هاي زيرمجموعه ایشان
 • تصويب طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي
 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح هاي پژوهشي
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پايش و ارزشيابي عملكرد فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي
 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغيب و تشويق اعضاء هيئت علمي جهت شركت در همايش‌هاي علمي داخل و خارج كشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • سیاست گذاری و نظارت بر امور كتابخانه و تامین منابع کتابخانه ای
 • سیاست گذاری و نظارت بر امور مربوط به فن آوری اطلاعات در راستای سیاست های مديريت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاه ترغيب و تشويق دانشجويان جهت مشاركت فعال در تدوين و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتی

1398/06/09