دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

برنامه های عملیاتی


برنامه عملیاتی واحد پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف شرح وظایف مسئول پیگیری زمان شروع زمان پایان نحوه پایش بودجه
1 معرفی دانشجویان برتر داوطلب جهت کارگاه های پژوهشی سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی شروع ترم مستمر مستمر  
2 فعال تر نمودن کمیته تحقیقات دانشجویی سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی " " "  
3 راهنمایی دانشجویان جهت ثبت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان و پیگیری آن سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی " " "  
4 تشویق دانشجویان به انجام طرح تحقیقاتی با معرفی آنها به اساتید و نیاز سنجی از آنها جهت برگزاری کارگاه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی " " "  
5 بارگذاری کلیه فرم های پژوهشی در سایت دانشکده مسئول IT  و دبیر پژوهشی " " "  
6 راهنمایی محققان جهت ثبت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان دبیر پژوهشی " " "  
7 تسریع در روند تصویب طرح های پژوهشی با پیگیری مستمر دبیر پژوهشی دبیر پژوهشی " " "  
8 پیگیری و معرفی داوران طرح های پژوهشی دبیر پژوهشی " " "  
9 پیگیری امتیاز برای مجریان طرح های پژوهشی دبیر پژوهشی " " "  
10 گزارش عملکرد پژوهشی 6 ماهه به معاونت تحقیقات و فناوری دبیر پژوهشی پایان ترم      
11  شرکت در جلسات پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشکده دبیر پژوهشی مستمر      
12 اطلاع رسانی مصوبات جدید پژوهشی دبیر پژوهشی مستمر      
13 ارسال مستندات پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده به معاونت تحقیقات دانشگاه دبیر پژوهشی مستمر      

1398/05/02