دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

شرح وظایف مدیر


شرح وظایف مدیر پژوهشی دانشکده:

1- دریافت طرح های پژوهشی اعضاء هیأت علمی و همکاران شاغل در دانشکده

2- نظارت بر پژوهش های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی

3- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی و سیاست گزاری پژوهشی در سطح دانشکده

4- تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرح های پژوهشی و گزارش نهایی طرح های پایان یافته

5- تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی

6- ارسال طرح های پژوهشی و گزارش نهایی طرح های پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی

7- اجرا و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی

 

 

1398/02/18