دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

کارکنان / اعضا


اعضاء شورای پژوهشی دانشکده:

نام و نام خانوادگی مدرک و مرتبه علمی سمت  
دکترمحمدعلی رضائی استادیار- دکترای سلامت در حوادث و بلایا ریاست دانشکده  
دکتر ندا محمدی نیا استادیار- دکترای بهداشت جامعه معاون آموزشی دانشکده  
آقای دکتر هادی خوشاب استادیار- دکترای پرستاری عضو  
آقای میثم چاهخویی مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
آقای کاظم نجفی مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو ماموریت آموزشی
خانم فاطمه محمودی مربی -کارشناسی ارشد مامایی مدیرگروه مامایی  
آقای محمدغضنفرآبادی مربی - کارشناسی ارشد پرستاری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  
آقای محمدجواد رحیم زاده مربی - کارشناسی ارشد پرستاری مدیر گروه فوریت های پزشکی وتکنولوژی اتاق عمل   
آقای ابوطالب حق شناس مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
دکتر مجتبی جعفری استادیار- دکترا پرستاری عضو  
دکتر لاله سلیمانی زاده استادیار - دکترا آموزش بهداشت عضو  
خانم سمیه مویدی مربی- کارشناسی ارشد پرستاری مدیرگروه پرستاری  
خانم زهره مکارم مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
خانم نرجس میرزاده مربی - کارشناسی ارشد مامایی عضو  
خانم پروانه حمیدیان مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
خانم لیلا ملکیان مربی- کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
خانم طیبه ایلاغی مربی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو  
خانم نادیا رضایی مربی- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی عضو مرخصی زایمان

 

1399/11/01