دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

عباس عباس زاده
دکتری پرستاری
مرتبه علمی:استاد