دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

شرح وظایف کلی واحد


 

 

1.      اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقا سلامت

 

2.      ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقا سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان‌ها، ادارات و نهادها در منطقه

 

3.      برنامه ‌ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت ‌های سلامت منطقه

 

4.      طراحی برنامه ‌ های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه

 

5.      آموزش کارشناسان حوزه‌های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع ‌رسانی و ارتقا سلامت

 

6.      توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان‌های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه‌های آموزش و ارتقا سلامت

 

7.      برنامه ‌ریزی برای انتقال مهارت ‌های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

 

8.      ارزشیابی برنامه‌های آموزش و ارتقا سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه

 

9.      اجرای برنامه جامع توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی در قالب طرح تحول نظام سلامت در 4 سطح فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه خودیار

 

10.  اجرای برنامه جامع ارتقا سلامت کارکنان در محل کار

 

11.  ارتقا فرهنگ سلامت و سواد سلامت

 

12. توسعه مشارکت های مردمی

 

1398/05/16