دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

شرح وظایف مدیر


  شرح وظايف مدیر گروه تخصصی توسعه شبکه و ارتقاء سلامت :
وظائف سمت شغلي مدیر گروه تخصصی توسعه شبکه و ارتقاء سلامت كه براساس وظائف واحد سازماني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است به شرح زير مي¬باشد:

1- شناخت خصوصيات جغرافيائي و جمعيتي منطقه و شناسائي ساير واحدهاي توسعه در استان
2- تعيين خط مشي و اولويت¬ها و نيازهاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي
3- بررسي و مطالعه و برآورد محل¬هاي استقرار واحدهاي بهداشتي و درماني در شهرها و روستاها
4- پيشنهاد ايجاد و راه¬اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني منطقه
5- بررسي و پيش¬بيني و پيشنهاد منابع و تجهيزات مورد براي راه اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني
6- مطابقت دستوالعمل¬ها و استانداردهاي كشوري با شرايط اقليمي و جمعيتي و فرهنگي استان
7- پيش بيني و پيشنهاد نيازهاي پرسنلي
8- ارائه طريق براي مكان¬يابي و راه¬اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني
9- برآورد و مشاركت در تهيه و تجهيز نيازهاي واحدهاي بهداشتي و درماني
10 – بررسي و مطالعه و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايجاد روابط منطقي ميان واحدهاي مختلف شبكه¬هاي بهداشتي و درماني
11 – جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي، تأمين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي و درماني
12 – انجام مطالعه و پژوهش هايي كه به استقرارو اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كمك مي¬نمايد
13 – بررسي و پيشنهاد استفاده مطلوب از فضاهاي بهداشتي ودرماني
14 – تجهيز و راه اندازي مراكز آموزش بهورزي
15_ مديريت برنامه هاي انتخاب و آموزش مربيان مراكز آموزش بهورزي
16_مديريت برنامه هاي انتخاب و آموزش دانش آموزان بهورزي
17 – هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد
18- بررسي و برآورد نيازي واحدها درزمينه بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات و نيروهاي انساني
19 – مطالعه و بازنگري طرحهاي گسترش شبكه با توجه به تغييرات سياسي , جغرافيائي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه
20 – بررسي گزارش¬هاي واصله و تحليل آنها و تهيه بازتاب مناسب براي واحدها و اعلام نتايج به سازمانهاي ذيربط
21 – تجزيه و تحليل شاخص¬ها و آمارهاي ذيج¬هاي حياتي و استخراج شاخص هاي مورد نياز جهت بكارگيري در ارتقاء سلامت جامعه
22- هماهنگي¬هاي درون بخشي و بين بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات
23 – طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي و درماني
24 – مشاركت و هماهنگي با ساير گروه¬هاي كارشناسي به منظور استفاده از فضاها و تجهيزات و نيروي انساني


سایر وظایف مدیر گروه تخصصی گسترش شبکه‌ و ارتقاء سلامت
• تأئید و ابلاغ آئین¬نامه¬ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
• بازنگری و تأئید طرح‌های توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
• اصلاح، تأئید، نظارت و مشارکت در تأمین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، ‌نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
• نظارت و تأئید نتایج حاصله از داده¬پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
• تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان،‌ پویا سازی و ارتقاء سیستم
• رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات
• تأیید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
• نظارت و تأیید اولویت‌ها ،‌اهداف و استراتژی‌های تعیین شده
• نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تأئید نهائی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
• همکاری و هماهنگی درون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام مافوق
• نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه‌های جاری
• تأئید گزارشات نهائی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
• نظارت بر حسن برگزاری سمینارها،‌ کارگاه ها و برنامه¬های مربوط به گروه گسترش
• تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی و گروهی
• شرکت در جلسات کمیته راهبردی و کمیته اجرایی پزشک خانواده
• انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می‌شود.

1398/05/27