دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

معاون واحد(جانشین)


عقیل دریجانی 

مدرک تحصیلی : کارشناس 

رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

ایمیل :aqildarijani@gmail.com

1398/06/10