دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

شرح وظایف جانشین


 

 

 

بررسی و مطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی ودرمانی
پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی وهمچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های موردنیاز ) بمنظور تعیین اثر بخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه
تامین وتوزیع تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی ودرمانی
مشارکت با مدیریت های فنی وبودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی وتعیین اولویت احداث ساختمانها وفضای فیزیکی واحدهای بهداشتی ودرمانی
بررسی و گزارش تنگناها. نارسائی ها ومشکلات موجود در سیستم شبکه وتلاش درجهت رفع مشکلات
مشارکت در انتخاب، جذب و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدها و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار فرآیند تامین نیروی انسانی کارآمد در حوزه معاونت بهداشت
برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه
مشارکت در برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید، ارتقا کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
همکاری در آموزش نیروی انسانی که برای کارآموزی و کارورزی به واحدهای تابعه اعزام می شوند
نظارت بر واحدهای اجرایی و ستادی در جهت ارتقا شاخص های بهداشتی
نظارت بر هزینه ها و درآمدهای واحدهای تابعه و ستاد معاونت بهداشت
پشتیبانی، نظارت و پیگیری تجهیز، راه اندازی و تامین نیازهای واحدها
بازدید و نظارت واحدهای تابعه، بررسی مشکلات و حل و رفع ان ها
نظارت بر انجام صحیح و موثر برنامه ها
مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، بودجه عملیاتی و فصلی و ...
مشارکت در استقرار، ساماندهی و سازماندهی واحدها
جمع آوری، جمع بندی و دسته بندی اطلاعات و داده های مورد نیاز برنامه ها...
هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه، تنظیم و تخصیص بودجه مورد نیاز ستاد معاونت بهداشت و مراکز بهداشت تابعه
هماهنگی و نظارت بر فرآیند بهبود استاندارد (تعمیر و تجهیز) واحدهای تابعه

1398/06/10