دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

شرح وظایف کلی واحد


 

 

  شرح وظايف مدیر گروه تخصصی توسعه شبکه و ارتقاء سلامت :


1- شناخت خصوصيات جغرافيائي و جمعيتي منطقه و شناسائي ساير واحدهاي توسعه در استان
2- تعيين خط مشي و اولويت­ها و نيازهاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي
3- بررسي و مطالعه و برآورد محل­هاي استقرار واحدهاي بهداشتي و درماني در شهرها و روستاها
4- پيشنهاد ايجاد و راه­اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني منطقه
5- بررسي و پيش­بيني و پيشنهاد منابع و تجهيزات مورد براي راه اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني
6- مطابقت دستوالعمل­ها و استانداردهاي كشوري با شرايط اقليمي و جمعيتي و فرهنگي استان
7- پيش بيني و پيشنهاد نيازهاي پرسنلي
8- ارائه طريق براي مكان­يابي و راه­اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني
9- برآورد و مشاركت در تهيه و تجهيز نيازهاي واحدهاي بهداشتي و درماني
10
بررسي و مطالعه و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايجاد روابط منطقي ميان واحدهاي مختلف شبكه­هاي بهداشتي و درماني
11
جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي، تأمين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي و درماني
12
انجام مطالعه و پژوهش هايي كه به استقرارو اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كمك مي­نمايد
13
بررسي و پيشنهاد استفاده مطلوب از فضاهاي بهداشتي ودرماني
14
تجهيز و راه اندازي مراكز آموزش بهورزي
15_ مديريت برنامه هاي انتخاب و آموزش مربيان مراكز آموزش بهورزي

16_مديريت برنامه هاي انتخاب و آموزش دانش آموزان بهورزي
17
هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد
18- بررسي و برآورد نيازي واحدها درزمينه بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات و نيروهاي انساني
19
مطالعه و بازنگري طرحهاي گسترش شبكه با توجه به تغييرات سياسي , جغرافيائي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه
20
بررسي گزارش­هاي واصله و تحليل آنها و تهيه بازتاب مناسب براي واحدها و اعلام نتايج به سازمانهاي ذيربط
21
تجزيه و تحليل شاخص­ها و آمارهاي ذيج­هاي حياتي و استخراج شاخص هاي مورد نياز جهت بكارگيري در ارتقاء سلامت جامعه
22- هماهنگي­هاي درون بخشي و بين بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات
23
طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي و درماني
24
مشاركت و هماهنگي با ساير گروه­هاي كارشناسي به منظور استفاده از فضاها و تجهيزات و نيروي انساني

 

سایر وظایف مدیر گروه تخصصی گسترش شبکه‌ و ارتقاء سلامت

 

 • تأئید و ابلاغ آئین­نامه­ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بازنگری و تأئید طرح‌های توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
 • اصلاح، تأئید، نظارت و مشارکت در تأمین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، ‌نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • نظارت و تأئید نتایج حاصله از داده­پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان،‌ پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات
 • تأیید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
 • نظارت و تأیید اولویت‌ها ،‌اهداف و استراتژی‌های تعیین شده
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تأئید نهائی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • همکاری و هماهنگی درون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام مافوق
 • نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه‌های جاری
 • تأئید گزارشات نهائی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر حسن برگزاری سمینارها،‌ کارگاه ها و برنامه­های مربوط به گروه گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی و گروهی
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی و کمیته اجرایی پزشک خانواده
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی

 

 • بررسی و بازنگری آئین نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها ، استانداردها،‌تشکیلات و پیشنهاد اصلاحات به رئیس گروه تخصصی مربوطه.
 • بازنگری و طراحی توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتی و خصوص)
 • جمع بندی،‌پیشنهاد،‌پیگیری و نظارت بر تأمین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی،‌تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ،‌پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات و تلاش در جهت حل مشکلات
 • ارزشیابی مستمر کارکنان ذیربط
 • تعیین اولویت ها، اهداف و استراتژی‌ها و ارئه آن به رئیس گروه
 • تدوین برنامه جامع عملیاتی وارائه به رئیس گروه
 • مشارکت در نظارت، پایش وارزشیابی برنامه‌های جاری
 • جمع بندی،‌تنظیم و تدوین نهائی گزارشات ادواری حاصل از پایش و ارزشیابی بانضمام تحلیل پیشنهادات وارائه به رئیس گروه
 • شناخت توانائی‌های بالقوه منطقه و تهیه طرح‌های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه‌های توسعه کشوری
 • مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینار،‌کارگاه ها و برنامه های مربوط به واحد گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی
 • اولویت بندی،‌مکان یابی ، نظارت و هماهنگی در اجرای پروژه‌های عمرانی بهداشتی درمانی تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود و با همکاری دفتر فنی و مهندسی دانشگاه

 

شرح وظایف کارشناس گسترش شبکه­های بهداشتی درمانی (PHC )

 

 • تهیه و جمع‌آوری آئین نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعملها ، استانداردها و ارائه آنها
 • بررسی و پیشنهاد توسعه وگسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی)
 • بررسی وضعیت موجودو برآورد نیازهای فضای فیزیکی و نحوه بهره برداری از آنها
 • جمع آوری و آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها به کارشناس مسئول
 • تلاش در جهت پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • مشارکت در تبیین اولویت‌ها،‌اهداف و استراتژی ها و ارائه آنها
 • تهیه پیش نویس برنامه‌های عملیاتی براساس اولویت‌ها استراتژی ‌ها و ارائه به کارشناس مسئول
 • مشارکت در تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی
 • مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • برگزاری و مشارکت در سمینارها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مربوط به واحد گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی
 • نظارت و هماهنگی در حسن اجرای ضوابط توسعه و ادغام خدمات بهداشتی درمانی

 

انجام سایر وظایف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع میشود.

 


واحد ساختار شبکه و نیروی انسانی:

1.     نظارت بر سيستم جمع آوري، ذخيره و كنترل اطلاعات نرم­افزاري واحدهاي بهداشتي و درماني (نرم افزار HNIS ) و همچنين بهره­گيري از داده­هاي آماري جمع­آوري شده بمنظور برنامه­ريزي ساليانه

2.     مشارکت در برآورد، تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

3.     پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی و درمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست­های موردنیاز ) بمنظور تعیین اثر بخشی خدمات و انجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه

4.     نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

 

 

 

 

واحد آمار:

1.     هماهنگی و همکاری با گروههای فنی جهت تهیه بانک اطلاعاتی جامع و آنالیز اطلاعات آماری

2.     تهیه و کنترل و تنظیم  اطلاعات برنامه ثبت مرگ و میر

3.     جمع­آوري آمار و اطلاعات جمعيتي مناطق تحت پوشش

4.     همكاري و هماهنگي درون و برون­بخشي در سيستم آمار و اطلاعات بخش سلامت  و تبادل اطلاعات با ذينفعان خارجي  ( فرمانداري،  بخشداري، آموزش و پرورش و ...) با موافقت معاون بهداشتي

واحد تعمیرات و تجهیزات:

1.     پیشنهاد احداث واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان­ها

2.     پیگیری تامین خودرو، آمبولانس و موتورسیکلت جهت شهرستان­ها

3.     پیگیری انجام تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی

واحد آموزش بهورزی:

1.     نظارت بر برگزاری آزمون و انجام مصاحبه از داوطلبین ورود به مراکز آموزش بهورزی

2.     نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی طبق مفاد مندرج در آئین نامه بهورزی

3.     شرکت در تیم های کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت ارزشیابی و پایش واحد های بهداشتی

4.     پیشنهاد در انتخاب و انتصاب و جابجایی مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی

5.     برگزاری کار گاههای آموزشی و دور های باز آموزی برای مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی، و بهورزان فارغ التحصیل

واحد آموزش و بازآموزی کارکنان:

1.     بروزرسانی شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها

2.     برنامه ريزي و نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه به تحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان

3.     پیگیری اخذ کد و مجوز برگزاری کارگاههای آموزشی

4.     بررسی و تائید سوابق تدریس و سوابق آموزشی کارکنان جهت امتیازات انگیزشی کارکنان

 

 

شرح وظایف واحد امور آزمایشگاههای بهداشتی

 

1-    انجام اموراجرایی :

 

تطابق واجرایی کردن برنامه­های ابلاغی

 

اجرای برنامه­های ابلاغ شده

 

به روز کردن وتعمیم دستورالعمل­ها

 

تهیه متون و بسته­های آموزشی    

 

برگزاری کارگاه­ها و کلاس­های آموزشی ، بازآموزی ، بدو خدمت و مهارت افزایی

 

برآورد نیازهای تجهیزاتی مصرفی و نیروی انسانی

 

تامین نیازهای فوق

 

تهیه آمار وگزارشات

 

همکاری و نظارت درعقد قراردادهای خرید خدمت و یا همکاری با برونبخش

 

برگزاری و شرکت درجلسات درون و برون بخشی

 

برگزاری وشرکت در سمینارها، کنگره­ها و بازدیدهای گروهی

 

همکاری و هماهنگی با سایر واحدها

 

2-    وظایف فنی

 

انجام آزمایشات غربالگری نوزادان درآزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

 

شرح وظایف مسئول برنامه پزشک خانواده

نظارت و پایش مراکز بهداشت شهرستان¬ها
تشکیل جلسه ستاد اجرایی کمیته بیمه روستایی ارسال آمار فصلی به وزارتخانه و اداره بیمه سلامت استان
بررسی وضعیت مالی برنامه پزشک خانواده هر شهرستان
هماهنگی در خصوص استقرار تیم پزشکی خانواده در مراکز مجری
نظارت و برنامه ریزی جهت آموزش تیم پزشک خانواده
تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه به معاونت یهداشتی وزارت متبوع  و اداره کل بیمه سلامت استان 
تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشکی خانواده
تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشکی خانواده
تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشکی خانواده
فراخوان پزشکان و ماماها، ثبت نام و مصاحبه با آنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی و محیطی بیمه روستایی
پایش از مراکز خدمات جامع سلامت / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی.
نظارت بر عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه¬های¬ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
برآورد و توزیع تجهیزات اداری و پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت و واحدهای ستادی و محیطی شبکه بهداشت
تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز تیم سلامت
گسترش و راه اندازی واحدها
نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد  و برنامه جامع عملیاتی
اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
مطالعه استانداردها و شاخص های برنامه پزشک خانواده و کاربرد آن ها در اجرای برنامه های مربوط.
مطالعه و بررسی تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های برنامه پزشک خانواده و مطابقت کلیه برنامه های اجرایی با دستورالعمل های مربوطه.
همکاری در برآورد منابع مورد نیاز بر اساس تحلیل وضعیت موجود و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط.
نظارت بر نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده در واحدهای تابعه و ارائه گزارش لازم به مراجع مربوط.
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد پزشک خانواده.
نگهداری ضوابط، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی آینده.
آموزش کارشناسان واحدهای تابعه در خصوص پروتکل ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های برنامه پزشک خانواده.
ایجاد هماهنگی بین گروه های مختلف کارشناسی در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده.
همکاری و نظارت لازم در آموزش شاغلین در برنامه پزشک خانواده و انجام ارزیابی در این مورد.
پایش و نظارت بر فرایند ارزشیابی اعضای تیم سلامت (شاغلین در برنامه پزشک خانواده).
تحلیل دروه های وضعیت اجرایی برنامه بیمه روستایی و ارائه پبشنهادهای اصلاحی در صورت نیاز.
انجام مطالعه و تحقیقات فنی و اجتماعی در زمینه برنامه پزشک خانواده و ارائه نتایج آن به مقامات مافوق.
همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در زمینه مربوطه.
شرکت در جلسات، کمیسیون ها و همایش های مربوط و تهیه گزارش لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد.
تلاش در جهت جذب نیروهای طرف قرارداد برنامه پزشکی خانواده
اجرای کارگاه آموزشی جهت دستورالعمل  برنامه پزشکی خانواده
محاسبه حقوقی بر اساس دستورالعمل
هماهنگی در انجام جلسات آموزشی جهت پزشکان خانواده در سطح شهرستانها و استان
هماهنگی، برنامه ریزی و پیگیری MPH پزشکان خانواده
 

 

 

 

  

1398/06/10