دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

کارکنان / اعضا
احمد امیرزاده

مدیرگروه شبکه

 مدرک تحصیلی :آموزش جامعه نگر-گرایش آموزش اپیدمیولوژی  کارشناسی ارشد سلامت 

ah.amirzadeh1375@gmail.com
عقیل دریجانی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی

کارشناس برنامه پزشک خانواده

aqildarijani@gmail.com
طیبه دریجانی    

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی- گرایش خانواده 

کارشناس نظارت و ارزشیابی واحدهای بهداشتی 

t.darijani@gmail.com
الهام زین الدینی   

 مدرک تحصیلی :بهداشت عمومی- گرایش خانواده کارشناسی

 کارشناس مسئول گسترش شبکه‌

emzimd75@gmail.com

مریم دادگر 

مدرک تحصیلی :کاردان مامایی 

كارشناس آموزش، بازآموزي و نيروي انساني 

@gmail.commaryamd4263

سکینه قلعه خانی مامایی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد کارشناس مسئول آموزش بهورزی 

ghalehkhani2bam@gmail.com

مدرک تحصیلی :آمار و مدارک پزشکی

کارشناس مسئول آمار و تحلیل عملکرد 

maryamaryaie1372@gmail.com
عاطفه برایی نژاد

مدرک تحصیلی : بهداشت عمومی- گرایش خانواده 

کارشناس نیروی انسانی 

a.boraye68@gmail.com
سعید جهانی 

مدرک تحصیلی :بیوشمی پزشکی کارشناسی ارشد

 کارشناس مسئول امور آزمایشگاهها 

Sj.89162@gmail.com
مهدیه شمس الدینی 

مدرک تحصیلی : کاردان علوم آزمایشگاهی

کارشناس امور آزمایشگاهها

m.shamsadini@chmail.ir

 

1398/05/22