دانشگاه علوم پزشکی بم غذا و دارو

نام مدیر
مدرک و رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تلفن ثابت
پست الکترونیک