دانشگاه علوم پزشکی بم درمان

مهین السادات ابراهیم زاده
کارشناس ارشد مدیریت