دانشگاه علوم پزشکی بم درمان

علیرضا اسماعیلی کرمانی
کارشناس ارشد مدیریت