دانشگاه علوم پزشکی بم درمان

هادی فروتن غزنوی
کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی