دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

شرح وظایف مدیر


 

- ارزیابی و نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی ارائه شده توسط گروه ها و بخشها.

- رفع مشکلات آموزشی، رفاهی و درون بخشی دانشجویان گروه پزشکی و تجهیزات آموزشی و همکاری و مساعدت لازم در آموزش دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه.

- اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزشی.

- توجه ویژه به نظم و قانون گرایی در بخشها و اجرای ضوابط آموزشی.

- ارائه ارزیابی های انجام شده از روند اموزشی به معاونت آموزشی دانشکده جهت بهبود برنامه های آموزشی.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها از جمله : نظارت و تاییدبرنامه کشیک دانشجویان در ابتدای ورود ، وضعیت حضور در کشیکها، وضعیت آموزشی به گروهای پایین تر و دریافت و   تایید چرخش های دستیاری  به لیست کشیک ها. 

 

 

 

1398/05/07