دانشگاه علوم پزشکی بمبیمارستان پاستور

برنامه های استراتژیک


هدف کلی:توسعه کمی و کیفی سیستم آموزشی

هدف اختصاصی: پایش عملکرد آموزش بالینی بیمارستان در سال 98

استراتژی : 

*انجام نیاز سنجی از فراگیران و هیئت علمیواقدام بر اساس نیاز سنجی 

*پایش و ارزیابی عملکرد اساتید هیئت علمی و ارائه بازخورد

*بهبود مستمر کیفیت ورضایتمندی فراگیران واساتید 

 

هدف اختصاصی:ارتقاء زیرساختهای معاونت آموزشیدر سال 98

استراتژی:

*توسعه فضای فیزیکی متناسب با نیازهای فراگیران بر اساس نیاز سنجی و استاندارد کوریکولوم

*متناسب سازی  تعداد اعضای هیات علمی  با تعداد فراگیران  بر اساس استاندارد کوریکولوم 

*تدوین تفاهم نامه با دانشکده ها 

 

1398/05/22