دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

شرح وظایف کلی واحد


 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی:
سیاستگزاری ،نظارت و برنامه ریزی در زمینه امور بهداشت حرفه ای-
انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزی و خدمات در سطح دانشگاه
-تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی بمنظور ارائه موثر خدمات بهداشت حرفه ای
-برنامه ریزی و پیگیری در جهت رعایت حدود ملی تماس شغلی عوامل زیان آور و کنترل عوامل زیان آور محیط های کاری با توجه به استانداردهای موجود
عضویت در کمیته های بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور -
-صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در سطح دانشگاه
-صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات طب کار در سطح دانشگاه-
برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور-
همکاری در سایر واحد ها در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی -
-فعالیت و نظارت در زمینه اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در قالب سیستم های شبکه بهداشتی و درمانی کشور و پزشک خانواده
-برنامه ریزی در زمینه توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی ایستگاههای بهگر ،خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
-پیگیری ،اجرا و نظارت در زمینه اجرای طرحها و برنامه های بهداشت حرفه ای ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( برنامه بهداشت کشاورزی ،طرح بقا , برنامه تربیت بهگر , برنامه ارگونومی ، برنامه کنترل صدا،برنامه روشنایی محیط کار ، برنامه کنترل سیلیس،برنامه حذف آزبست،برنامه کنترل مواجهه با جیوه،طرح خانه های بهداشت کارگری،ایمنی شیمیایی،معاینات کارگری ، تشدید و هدفمند نمودن بازدیدکارگاهی ، ....)
برنامه ریزی , هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل و ارتقا کارایی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار-
نظارت بر عملکرد دانش آموختگان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت و کارگاهها و کارخانجات استان
-برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی , اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار
-هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل مرتبط با سلامت شغلی

 

1397/07/29