دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

معاون آموزشی


 

 

    دکتر ندا محمدی نیا           دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت                  مرتبه علمی:استادیار

  ایمیل:          nedamohammadinia@yahoo.com                           رزومه:CV

تلفن تماس:    03444217378                                 شماره فکس:  03444217378   

          

1399/09/22