دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

شرح وظایف مدیر


شرح وظایف مدیر پژوهشی:

1- بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

2- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی

3- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه و سایر مؤسسات

4- نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده

5- هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده

6- دریافت  طرح های پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده

7- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی و سیاست گزاری پژوهشی در سطح دانشکده

8- نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده

9- تشویق و کمک به محققین جهت تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی

10 - درخواست برگزاری کارگاه های پژوهشی موردنیاز اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده به مسئولین مربوطه و همکاری در برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده

11- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با توجه به نیاز مدیران گروههای آموزشی و اعضاءهیأت علمی دانشکده

 

1398/01/25