دانشگاه علوم پزشکی بمدانشکده پرستاری و مامایی

کارکنان / اعضا


نام و نام خانوادگی تحصیلات و مرتبه علمی سمت  
دکتر نیلوفر ظفرنیا دکترای پرستاری، استادیار عضو  
دکتر هادی خوشاب دکترای پرستاری،استادیار عضو  
دکتر مجتبی جعفری دکترای پرستاری، استادیار عضو  
دکتر لاله سلیمانی زاده دکترای آموزش بهداشت، استادیار عضو  
میثم چاهخویی کارشناسی ارشد پرستاری، مربی عضو  
ابوطالب حق شناس کارشناسی ارشد پرستاری، مربی عضو  
محمد غضنفرآبادی کارشناسی ارشد پرستاری، مربی عضو  
محمد جواد رحیم زاده کارشناسی ارشد پرستاری، مربی عضو  
طیبه ایلاغی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، مربی عضو  
فاطمه محمودی کارشناسی ارشد مامایی، مربی عضو  
نادیا رضایی کارشناسی ارشد روان شناسی، مربی عضو مرخصی زایمان
لیلا ملکیان کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، مربی عضو  

1399/03/20