دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

کارکنان / اعضا


1

هادی غلامرضایی

رییس دفتر

2

زهرا احمدی دخت

دبیرخانه ریاست

 

 

 

 

1398/04/16