دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

نشست بصیرتی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی بم
نشست بصیرتی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید معاون فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت بهداشت از خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم
بازدید معاون فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت بهداشت از خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
نشست مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی 8 کشور
نشست مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی 8 کشور
ادامه خبر
 جلسه آموزشی، توجیهی ویژه معاونین،مدیران و کارشناسان دانشگاه
جلسه آموزشی، توجیهی ویژه معاونین،مدیران و کارشناسان دانشگاه
ادامه خبر
جلسه آموزشی، توجیهی  ویژه معاونین،مدیران و کارشناسان دانشگاه
جلسه آموزشی، توجیهی ویژه معاونین،مدیران و کارشناسان دانشگاه
ادامه خبر