دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

شرح وظایف مدیر


شرح وظایف مدیر هسته گزینش

1. اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل‌های هیئت مرکزی و هیات عالی گزینش 

2. اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش هیئت مرکزی و هیات عالی گزینش 

3. صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش 

4. ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه متبوع جهت اخذ امکانات مورد نیاز هسته‌ اعم از پرسنل فضای کار، وسایل نقلیه و..... جهت انجام صحیح وظایف محوله پیشنهاد 

5. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی مورد نیاز هسته به هیات مرکزی گزینش و پیگیری تا مرحله تصویب نهایی.

6. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی مورد نیاز هسته به هیات مرکزی گزینش و پیگیری تا مرحله تصویب نهایی

7. انجام مکاتبات لازم با هیات مرکزی سازمان مربوطه واحدهای تابعه و داوطلبان جهت ابلاغ مصوبات و آرای گزینش و پیگیری امور جاری 

8. پیگیری نیازهای هسته نسبت به امکانات و نیروهای انسانی در موارد استثنایی پیش بینی نشده یک ماه قبل از شروع امور گزینشی به بالاترین مقام دستگاه 

9. نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره ۲ ماده 2 قانون گزینش اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور ، ماموریت و به دستگاه دیگردرمشاغل حساس بورسیه شدن داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه ها 

10. تدوین گزارش از عملکرد هسته و ارائه به هیات مرکزی و بالاترین مقام دستگاه 

11. برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات  هسته گزینش 

12. انجام اقدامات لازم جهت شرکت کارکنان هسته در برنامه های آموزشی مصوب 

13. نظارت در اجرای امور رایانه ای در هسته طبق مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزینش

14. انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و......هسته گزینش 

15. انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان  در مرحله اول تجدیدنظر

16. پیگیری جهت رعایت زمان بندی فرایند گزینش داوطلبان

17. شرکت در جلسات شورای مدیران اداره متبوع 

18. برنامه‌ریزی جهت شرکت نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه.

 

1398/05/14