دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

کارکنان / اعضا


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

عباس صدفی

مدیر

03444342940

2

علی پیرایش مقدم

کارشناس

03444344606

3

مجید یوسفی

کارشناس

03444344606

4

محمد محمدی

کارشناس

03444344606

5

سیدحمیدحسینی

کارشناس

03444344606

6

سمیه محمد آبادی

کارشناس

03444344606

7

اسماء احمدی

کارشناس

03444344606

8

ملیحه روح الامینی

کارشناس

03444344606

9

حمیده رحیمی

کارشناس

03444344606

 

 

1398/05/14