دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

 جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
ادامه خبر
جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش
جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش
ادامه خبر