دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

معاون واحد(جانشین)


نام و نام خانوادگی: مرتضی رحیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق

 شماره تماس: 44344990-034

1398/06/11