دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

شرح وظایف مدیر


شرح وظایف مدیر :

1- نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف

2- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها

3- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی

4- نظارت بر پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه

5- نظارت بر انجام امور قضائی و تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز

6- نظارت بر تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معترض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف هستند.

7- نظارت بر جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها در زمینه مسائل حقوقی

8- نظارت بر ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهای مربوطه

9- نظارت بر تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات 

 

1398/05/15