دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

شرح وظایف جانشین


شرح وظایف جانشین

1- پیگیری امور در نبود رئیس واحد 

2- برنامه ریزی و نظارت و تخاذ تدابیر لازم برای بهبود و توسعه و به کارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی 

 

1398/05/15